Zamów telefonicznie: Sklep nieczynny
Ogrodniczy Sklep Online
Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego § 1

Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy Floramis, dostępny jest pod adresem internetowym www.floramis.pl 


Sklep nieczynny.


2. Sklep prowadzi działalność handlową, w zakresie sprzedaży wysyłkowej Produktów, którymi są: artykuły z branży ogrodniczej. 


Floramis to ogrodniczy sklep wysyłkowy, który oferuje sadzonki roślin, nasiona oraz inne artykuły ogrodnicze.


3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów zawartych na odległość z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 


4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.


5. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego.


6. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


7. Produkty sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.


8. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego zdjęcie, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łączną ceną wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami jak również z minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej założonej przez Kupującego.
§ 2

Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 


2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.


3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.floramis.pl


6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


9. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ 3

Kontakt ze SklepemSklep nieczynny.


§ 4

Wymagania techniczneDo korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:


 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • poprawny numer telefonu,
 • włączona obsługa plików cookies.


§ 5

Informacje ogólne1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 


3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


6. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu online lub telefonicznie w dni robocze.


7. Promocje, rabaty i obniżki dotyczą Zamówień składanych po dacie lub godzinie ich publikacji. Nie dotyczą Zamówień będących już w trakcie realizacji.


8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Produktu objętego promocją lub wyprzedażą.


9. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych email, hasło oraz powtórzenie hasła.


2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.


3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.


4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.§ 7

Zasady składania Zamówienia1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać poprawne dane do faktury, jeśli ma zostać wystawiona,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • kliknąć przycisk “Potwierdź zamówienie”


2. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).


3. W przypadku braku na magazynie części Produktów objętym Zamówieniem Klienta, Sprzedawca ma prawo wysłać wiadomość email lub skontaktować się z Klientem, pod wskazanym przez niego numerem telefonu podanym podczas składania Zamówienia, w celu poinformowania go o braku dostępności określonych Produktów. Wiadomość będzie zawierać prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania z Zamówieniem.


4. Klient, w sytuacji opisanej w punkcie 2 niniejszego paragrafu, może:

 • zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości
 • zmodyfikować zamówienie poprzez wybranie zamienników do brakującego Produktu
 • wyrazić zgodę na wysłanie części Zamówienia


5. Sprzedawca nie zastąpi brakującego Produktu innym bez zgody Klienta.


6. Klient ma prawo dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu poprzez wiadomość mailową lub telefoniczną jednak nie później niż 6 godzin przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówionego Produktu.§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,


2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą.


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.


3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


4. Zamówiony Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 1-4 dni roboczych, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 


5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,


6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 


8. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny doręczenia Produktów zamówionych przez Klienta.


9. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała.


10. Ze względu na bezpieczeństwo Produktów paczki wysyłane są w każdy poniedziałek, wtorek, środę i wyjątkowo również w czwartek, pod warunkiem, że nie są to dni świąteczne lub przedświąteczne.§ 10

Prawo odstąpienia od umowy1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.


3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


6. Produkt odsyłany na podstawie Prawa odstąpienia od umowy nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.


6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,


o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,


w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,§ 11

Reklamacja i gwarancja1. Umową Sprzedaży nie są Towary używane.


2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad, wysokiej jakości.


2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności doręczyciela protokół szkody.


4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy oraz dołączyć protokół szkody spisany przy doręczycielu.


6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, zdjęcia Produktów i ich uszkodzeń oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 


7. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości zakupionego towaru winny być składane bezpośrednio po jego otrzymaniu, a najpóźniej w terminie dwóch dni od zakupu. Na Kupującym spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia, uzasadnienia i zgłoszenia braków.


8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione


9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


10. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

 • Wady Produktu są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
 • Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub też są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.


11. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem podstawą reklamacji nie może być:

 • Wygląd kwiatów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Produktu. Wynikać to może z: warunków oświetleniowych, w jakich kwiat jest fotografowany oraz mikroklimatu i warunków uprawy np. oświetlenia (stanowisko nasłonecznione, zacienione), temperatury i wilgotności powietrza, żyzności i kwasowości gleby, rodzaju pędu (zeszłoroczny, tegoroczny), z którego kwiaty wyrastają;
 • Wyglądu sadzonek takich jak byliny, powojniki bylinowe i teksańskie, bowiem w okresie wczesnowiosennym są przycięte tuż nad ziemią, a dopiero potem zaczynają wypuszczać nowe pędy.


12. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.


13. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Produktów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.


14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się sadzonek, wzrost oraz ukorzenienie się zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi nie zależnymi od niego oraz niepodlegającymi jego kontroli.
§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. § 14

Postanowienia końcowe1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/